Succesvol leidinggeven aan veranderingen - incompany

54PE

Succesvol leidinggeven aan veranderingen (leergang van negen dagen)

Dit tijdperk van grote veranderingen en toenemende complexiteit en informatiedichtheid doet bestuurders zoeken naar nieuwe wegen om de doelen van hun organisatie te realiseren. Gevestigde organisaties hebben door de jaren heen werkwijzen, omgangsvormen en gedrag ontwikkeld om te overleven. Daarmee zijn patronen ontstaan die veranderingen kunnen belemmeren. Steeds meer zien we dat veranderplannen vastlopen in deze oude patronen of andere vormen van taaiheid. 
Het realiseren van organisatieontwikkeling en -verandering is een proces van kleine stapjes, experimenteren, leren. Onderscheidend voor de effectiviteit van de bestuurder is zijn of haar vermogen om zich te verbinden met de organisatie, inspiratie en richting te geven en de aanwezige kwaliteiten op alle niveaus in de organisatie te benutten.

Succesvol veranderen vraagt om gedrag en interventies die patroon doorbrekend, richtinggevend én ruimtegevend zijn. 

Voor

Bestuurders en directieleden

Inhoud

In deze leergang gaat u aan de slag met het diagnosticeren van belemmeringen en energie in uw organisatie, het bepalen van richting en veranderkundige interventies vanuit verschillende perspectieven en het vergroten van uw effectiviteit als veranderaar.
De leergang is gericht op ontwikkeling van zowel kennis als vaardigheden.

Werkvormen

Door verschillende werkvormen te hanteren is het programma gevarieerd en wordt rekening gehouden met uiteenlopende leervoorkeuren. Werkvormen zijn onder meer:
o kennisoverdracht: het lezen van artikelen ter voorbereiding en theoretische inleidingen tijdens de bijeenkomsten
o participatief leren: leren van elkaars inzichten, deskundigheid en casuïstiek in groepsopdrachten en intervisiebijeenkomsten
ervaringsleren: het doen van veranderkundige experimenten in de eigen organisatie en reflectie daarop. Tevens wordt in elke module een bijzondere vorm van ervaringsleren aangeboden, waaronder paardencoaching en een management game. 

Opbouw van het programma

 • Voorbereidingen
  o Uitvoeren 360º-feedback (intern en extern). Dit houdt in dat u een vragenlijst ontvangt over uw gedrag, stijl en aanpak, die u laat invullen door personen om u heen, bijvoorbeeld een medewerker, een collega-leidinggevende, een externe relatie en iemand uit uw privé-omgeving. Daarnaast vult u de vragenlijst zelf in. De uitkomsten gebruikt u om uw doelen voor de leergang te bepalen en bij de analyse van organisatiepatronen.
  o Schrijven van een korte notitie waarin u uw eigen doelen verwoordt en een korte beschrijving geeft van de actuele veranderopgave(n) van/in uw organisatie
  Lezen van voorgeschreven literatuur

 • Intakegesprek (telefonisch) met als doel om:
  o Inzichten te krijgen in zowel uw persoonlijke doelen/vragen als de verandervragen in uw organisatie 
  o Wederzijdse verwachtingen te delen waaronder uw leervoorkeur en de te leveren bijdrage aan de groep
  o De uitkomsten van uw voorbereidingen te bespreken.

 • Intervisie
  Tussen de bijeenkomsten komen de deelnemers drie keer een dagdeel bijeen in groepjes van 5 à 6 voor intervisie onder begeleiding van een van de trainers. Tijdens de intervisie wordt casuïstiek besproken en is er gelegenheid om nog verder de diepte in te gaan ten opzichte van de plenaire bijeenkomsten. De ervaring leert dat intervisie helpt om persoonlijke leiderschapsvraagstukken te onderzoeken en te hanteren.

Eindresultaat

Na deze leergang:
 • kunt u een diagnose maken van de situatie in uw organisatie
  o met oog voor zowel 'boven water' als 'onder water'
  o vanuit verschillende veranderkundige perspectieven 
  o u heeft inzicht in zowel belemmerende patronen als in de energie en eigen kracht van de organisatie
 • heeft u uw inzicht vergroot in uw rol als leider van verandering
  o u kent uw eigen overtuigingen over organisatieverandering en hoe deze uw handelen beïnvloeden
  o u heeft inzicht in de relatie tussen uw gedrag en de organisatiediagnose
  o u weet hoe uw sterke punten kunnen helpen om patronen te doorbreken
 • kunt u effectiever sturing geven aan de verandering
  o met een samenhangend beeld van wat u wilt bereiken 
  o u maakt onderbouwde keuzes over de veranderstrategie en -interventies
  o u draagt een inspirerend veranderverhaal uit.

Docent

Jan Leo van Deemter en Mieke Reidinga. Jose Letsch en Wendy Rundberg zijn de coaches bij de workshop met paarden.

54PE

Module 1: de organisatie en haar leider


Deze eerste module is gericht op het vergroten van inzicht in de organisatie door middel van diagnose, en de samenhang tussen kenmerken van de organisatie en die van u als leider. 

Na de kennismaking in de groep worden het theoretisch kader, achterliggende principes en uitgangspunten van de leergang besproken.

De middag is gericht op veranderkundig diagnosticeren: veranderen begint met een goed begrip van de huidige situatie, hoe die zo is geworden en welke krachten die in stand houden. Afwisselend wordt theorie behandeld en toegepast op de situatie in de eigen organisatie. 
’s Avonds onderzoeken de deelnemers de uitkomsten van de 360º feedback en de inzichten over hun sterke punten en valkuilen.

De tweede dag begint met een workshop leiderschapscoaching met paarden. Paarden blijken zeer effectief te zijn als spiegel voor leiders. Ze reageren in principe vanuit drie basisbehoeftes: bij de groep horen (inclusie), weten waar je aan toe bent (duidelijkheid) en bewegingsruimte (vrijheid). Een paard leeft in het hier en nu en heeft een sterke intuïtie. Het geeft feedback zonder oordeel en laat u zien wat uw gedrag oproept.

’s Middags gaan we verder met diagnosticeren, deze keer toegespitst op organisatiepatronen: mechanismes die de, vaak ongewenste, situaties in stand houden. Wat maakt dat we dit toch blijven doen? En wat is uw eigen aandeel in de patronen van de organisatie? Met de inzichten uit de voorgaande dagdelen onderzoeken we de relatie tussen uw valkuilen en de organisatiepatronen en uw sterke punten als motor voor verandering. 

Samenvattend

Dagdeel 1: kennismaking en start-up
- kennismaking groep, uitwisseling casuïstiek, werkafspraken maken 
- uitgangspunten en theoretisch kader van de opleiding

Dagdeel 2: inzicht in de organisatie
- inleiding over veranderkundige diagnose 
- bespreken en toepassen van verschillende diagnosemodellen uit de bedrijfskunde, organisatiekunde en veranderkunde 

Dagdeel 3 (avond): zelfreflectie (I) 
- Uitkomsten 360º-feedback
- Uitkomsten ontdek je sterke punten

Dagdeel 4: zelfreflectie (II)
Leiderschapscoaching met paarden 

Dagdeel 5:
- In kaart brengen van organisatiepatronen
- Verbinding tussen organisatiepatronen en leider
- Hoe kun je je sterke punten inzetten om patronen te veranderen?
54PE

Module 2: veranderkunde in de praktijk


De tweede module gaat over externe ontwikkelingen en het bepalen van interventies gericht op verandering van de organisatie. 

De corporatiesector is zich in toenemende mate bewust van het belang van de buitenwereld en de impact daarvan op de organisatie en haar veranderopgaven; andersom heeft de buitenwereld in toenemende mate belangstelling voor het reilen en zeilen van corporaties. In deze module beginnen we met het onderzoeken van de externe ontwikkelingen.

 ’s Middags halen we de buitenwereld binnen door in gesprek te gaan met externen die een achtergrond hebben in de corporatiesector, wetenschap, politiek en/of leiders zijn van andere soorten organisaties. De inzichten die dit oplevert, worden vertaald naar de eigen veranderopgaven. 

De hele tweede dag staat in het teken van veranderkundige interventies. Deelnemers ervaren tijdens een management game het effect van verschillende soorten interventies, gebaseerd op het bekende kleurendenken van De Caluwe en Vermaak. 

De inzichten die dit oplevert, worden gerelateerd aan de eigen overtuigingen over succesvol interveniëren: wat werkt voor uw organisatie? Waar gelooft u in? Welke nieuwe inzichten neemt u mee? De module wordt afgesloten met het bepalen van een op verandering gericht experiment dat u in de komende periode in uw organisatie gaat doen.


Samenvattend

Doel: inzicht in relevante externe ontwikkelingen en vertaling naar de eigen veranderkundige opgave, vergroten van het interventierepertoire, inzicht in de eigen overtuigingen en de bedoelde en onbedoelde effecten daarvan.

We gaan in deze module aan de slag met veranderen vanuit verschillende perspectieven/paradigma’s, dit is een verdieping van de kleuren van De Caluwé en Vermaak.

Dagdeel 1: Externe ontwikkelingen
- Uitwisseling over voor de sector relevante externe ontwikkelingen

Dagdeel 2: Haal de buitenwereld binnen
- In gesprek met gasten uit de corporatiesector en andere organisaties over hun visie en ervaringen 

Dagdeel 3: Persoonlijke betekenisgeving
- Welke inzichten heeft deze dag opgeleverd? Wat betekenen deze inzichten voor de eigen veranderopgave en de aanpak daarvan?  

Dagdeel 4 en 5: Veranderkundig interveniëren
- Management game gericht op het ervaren van het effect van verschillende soorten interventies, gebaseerd op het kleurendenken van De Caluwe en Vermaak. De achterliggende theorie wordt als bekend verondersteld of kan met een leesopdracht worden voorbereid
- Reflectie op de eigen overtuigingen over succesvol interveniëren
- Kiezen van veranderkundige experimenten voor de eigen organisatie in de komende periode


54PE

Module 3: leiden van verandering

In deze module staan de principes van waarderend veranderen centraal en het formuleren en uitdragen van uw veranderverhaal. Waarderend veranderen is een wetenschap in opkomst, omdat in de praktijk gebleken is dat het werken vanuit kracht, zowel voor de organisatie als de leider, het beste werkt: wat je aandacht geeft, neemt toe. Organisaties ontwikkelen zich in de richting van een positief, gezamenlijk beeld van de toekomst, dat ontstaat vanuit gezamenlijke ervaringen uit het verleden. We behandelen theorie en passen die toe op de eigen situatie: hoe kunt u de energie en de aanwezige kiemen in uw organisatie versterken en benutten? 
’s Avonds is het tijd voor een creatieve workshop; om het effect hiervan te vergroten worden de inhoud en werkvorm hier niet toegelicht.

Tijdens de tweede dag brengen we de inzichten uit de voorgaande modules bij elkaar in het formuleren van uw veranderverhaal: wat wilt u veranderen, waarom, waartoe en met wie? 
Omdat een overtuigende presentatie minstens zo belangrijk is als inhoud, besluiten we de leergang met een workshop Inspirerend presenteren met een ervaren (TED-) trainer. De leergang wordt afgesloten met de inspirerende veranderverhalen van de deelnemers.

Samenvattend

Doel: (1) zien hoe je de energie en sterke punten van je organisatie kunt benutten (2) formuleren en uitdragen van je veranderverhaal.

Dagdeel 1: Veranderkundig ontwerp
- Integratie van de voorgaande modules gericht op het vertalen van diagnose naar veranderstrategie en interventies

Dagdeel 2:  Waarderend veranderen
- Inleiding over de principes van waarderend veranderen
- Werken met energie en sterke punten in jouw organisatie

Dagdeel 3: Workshop: aanboren van eigen kracht
- Workshop gericht op het aanwenden van de eigen invloed en het gebruiken van de kracht van de groep 

Dagdeel 4 en 5: Het eigen veranderverhaal
- Uitwerken van het waarom, waartoe, wat en hoe van de verandering (veranderverhaal)
- Workshop inspirerend presenteren en presentaties van de veranderverhalen
- Afronding en afscheid

54PE

PE punten

54 PE-punten 

Aanmelden

Bent u als bestuurder of directielid geïnteresseerd in het incompany college 'Succesvol leidinggeven aan veranderingen', vul dan hier uw gegevens in.

Annuleren
Zie Algemene leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure CorporatieCollege.nl

Organisatie & inlichtingen

Nestas communicatie, Esther Rijken
Telefoon: (036) 530 77 00
E-mail: e.rijken@nestas.nl

 

Een label van

Een initiatief van Corporatie College en Nestas communicatie

CEDEO erkend

Cedeo geregistreerd
Cedeo geregistreerd

Nestas communicatie

Bezoekadres:
Veluwezoom 32
1327 AH Almere

T.  036 530 77 00
E.  info@corporatiecollege.nl

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons actuele cursusaanbod? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
NAAR
BOVEN

Veluwezoom 32   -   1327 AH Almere   -   T. 036 530 77 00   -   E. info@corporatiecollege.nl

Leveringsvoorwaarden en klachtenprocedure    -   Privacyverklaring   

Copyright Nestas communicatie © 2018   -   Powered by Idas B.V. Internet & ICT   -   Sitemap   -   Inloggen